AMT News.

รับตรง 58 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบหลัง Admissions

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับตรง 58 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบหลัง Admissions
 
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 

ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
 
ไม่กำหนด
GRADE
ไม่ระบุ
จำนวนรับ
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบหลัง Admissions รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558
จำนวนรับ

คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์ 
- คณะเทคนิคการแพทย์ 
- สาขากายภาพบำบัด
- สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
- สาขาการแพทย์แผนจีน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะที่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 
- คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์ 
- สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

วันรับสมัคร
11 มิถุนายน 58 - 29 มิถุนายน 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
**เด็กซิ่ว ปวช. ปวส. สมัครได้

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- คะแนน O-NET
- คะแนน GAT
- คะแนน PAT 2
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย หรือกสิกร
- ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ไปยังแผนกรับนักศึกษา 
  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ
  18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

กำหนดการ
รับสมัคร คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 - 25 มิ.ย. 58
รับสมัคร คณะที่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 11 - 29 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 ก.ค. 58
สอบสัมภาษณ์ ทราบผลในวันนั้นเลย 9 ก.ค. 58
ชำระเงิน ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 9 - 10 ก.ค. 58


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click


CR. http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/1281/