AMT News.

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ม.มหิดล 58

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2558  เปิดรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2558

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา และกำลังรอผลการ สอบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)
3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีความประพฤติดี
5. จิตใจ ร่างกายปกติ และไม่เป็นบุคคลตาบอดสี

[PDF] ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[PDF] ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[PDF] กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

CR. http://www.unigang.com/Article/27439