AMT News.

รับนักเรียนจ่าอากาศ  กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2556

รับนักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจาปี 2556 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้... คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า อายุ 15 – 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ อายุ 17 – 20 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และ เหล่าทหารสารวัตร (สห.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00 กำหนดรับสมัคร สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครถึงโรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2556 สมัครทาง Internet ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องประชุม โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ จำหน่ายใบสมัคร ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ , โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองบินทั่วประเทศ ราคาชุดละ 100.- บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 160.- บาท ธนาณัติสั่งจ่ายที่ทาการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา ไชยปะ จ่าหน้าซองถึง สานักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2534 2841, 0 2534 3763 โรงเรียนจ่าอากาศ 171/1 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2534 3762-3