AMT News.

รับตรง 58 ผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โครงการผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

การรับสมัคร :   20 เมษายน  - 15 พฤษภาคม 2558

สาขาที่รับสมัคร : 

     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

     -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตเกษตรและการบรรจุ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enttrong.com/1396