AMT News.

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีการศึกษา 2558

การรับสมัคร :  สมัครทางไปรษณีย์  1 - 15 พฤษภาคม 2558

                         สมัครด้วยตัวเอง       1 - 18 พฤษภาคม 2558

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_bachelor.html