AMT News.

รับตรงนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ 2558

รับตรงนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ 2558

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร :  17- 30 เมษายน 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50

3. อายุระหว่าง 17- 25 ปี บริบูรณ์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enttrong.com/1341