AMT News.

โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา ใช้คะแนน GAT/PAT

โครงการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา

>> วัตถุประสงค์โครงการ
       - เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ที่
         สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       - เพื่อผลิตทันตแพทย์ โดยเป็นทันตแพทย์ที่มุ่งทำงานในชุมชน ภายใต้หลักเศรษฐกิจ
         พอเพียงและด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง


>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
       - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
       - ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญอื่นใด เช่น โรคเรื้อ
         โรควัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ อันอาจจะเป็นอุปสรรค
         ต่อการศึกษา
       - ไม่มีภาวะของโรคไม่ติดต่ออันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก
          โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
       - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มุ่งมั่น ใฝ่ในการเรียนรู้ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
         อันดีงาม พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
       - ไม่เคยต้องโทษ ถูกไล่ออกจากสถานศึกษาก่อนหน้า หรือต้องโทษตามคำพิพากษา
         ของศาลถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่ ในกรณีความผิด อันกระทำโดยประมาทหรือ
         ความผิดอันเป็นลหุโทษ
       - เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และ ความถนัดทางวิชาการ
         และวิชาชีพ (PAT) ตามที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน, สทศ.)


>> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
       - มีสัญชาติไทย และเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
       - เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ


>> คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
       - ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจาก
         จบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิด
         กับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
       - ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
         และปราศจากโรค


>> จำนวนรับ
          เปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 14 คน

>> การรับสมัครเข้าศึกษา
       - สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558
       - ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร
         พร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้
       - พิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท
       - ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา
         งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558
         (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการ
         ผลิตทันตแพทยบัณฑิตปี 2558”)
       - กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์
         ในการคืนเงินค่าสมัคร


>> หลักฐานประกอบการสมัคร
       - ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง
       - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
       - สำเนาผลคะแนนการทดสอบความถนัด GAT/PAT จำนวน 1 ฉบับ (ใช้ครั้งที่ดีที่สุด)


>> การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผล
       - องค์ประกอบในการคัดเลือก คือ
             * ความถนัดทั่วไป (GAT) 30%
             * ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 70%
       - เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก
             * ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT)
             * ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) ความถนัดทาง
                วิทยาศาสตร์)
             * สอบสัมภาษณ์
       - สามารถใช้ GAT PAT ได้ทั้ง 1/58 และ 2/58


>> กำหนดการโครงการ
       - สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เมษายน 2558
       -  ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร-พิมพ์บัตรสอบ  วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2558
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
       - การตรวจร่างกาย   วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558  
       - สอบสัมภาษณ์  วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.dek-d.com/admission/36861/