AMT News.

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558  ระบบสอบกลาง Admissions

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558  ระบบสอบกลาง Admissions

จำนวนรับ
คณะ/สาขาวิชา  
ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร  
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาทัตนสาธารณสุข  
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาขาวิชาเวชระเบียน  
- การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
   
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 4 หลักสูตร  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์  
วันรับสมัคร
8 พฤษภาคม 58 - 22 พฤษภาคม 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- GPAX 6 ภาคการศึกษา
- มีคะแนนสอบ O-NET 5 รายวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต และวิทย์
- มีคะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป
- มีคะแนนสอบ PAT 2 วิทยาศาสตร์

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- GPAX 20 %
- O-NET 30 %
- GAT 20 %
- PAT 2 30%
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ชำระเงินค่าสมัครผ่าน ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
  อันดับแรก 100 บาท อันดับต่อไป 50 บาท (เลือกได้ 4 อันดับ)
- เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครนำไปวันสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ
รับสมัคร 8 - 22 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 6 มิ.ย. 58
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 12 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 17 มิ.ย. 58
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 27 มิ.ย. 58
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 2 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 7 ก.ค. 58
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 17 ก.ค. 58
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 22 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 26 ก.ค. 58
   
ประกาศผลรอบเพิ่มเติม 6 - 13 ส.ค. 58
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/1181/