AMT News.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์  รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 โดยวิธีพิเศษ สอบตรง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์  รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 โดยวิธีพิเศษ สอบตรง

จำนวนรับ
คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ
คณะนิติศาสตร์ 250
วันรับสมัคร
บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน ,สิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมวิทยาทางกฏหมาย
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- กรอกข้อมูลในหน้าสมัครด้วยตัวผู้สมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วทำการ Print ไฟล์ใบสมัครออกมา
- ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่ ตู้ ปณ. 242 กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ (สำนักงานคณบดี) 
  123 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
- หรือนำส่งใบสมัครด้วยตนเอง

กำหนดการ
กรอกข้อมูลผู้สมัครใบระบบ บัดนี้ - 31 พ.ค. 58
ส่งใบสมัครและชำระเงิน บัดนี้ - 31 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 8 มิ.ย. 58
สอบข้อเขียน 13 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 มิ.ย. 58
สอบสัมภาษณ์ 27 มิ.ย. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1 ก.ค. 58
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/1174/