AMT News.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร :

บัดนี้ - 24 เมษายน 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 - สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า

สาขาที่เปิดรับสมัคร ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enttrong.com/1310