AMT News.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์  โดยวิธีพิเศษ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย    ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์  โดยวิธีพิเศษ

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย    ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร :

        9 มีนาคม - 30 เมษายน  2558

สาขาที่เปิดรับสมัคร  :

         คณะเทคนิคการแพทย์

            - สาขาเทคนิคการแพทย์  20 คน

            - สาขากายภาพบำบัด 10 คน

คุณสมบัติ

            - สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

            - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

            - มีผลการสอบ PAT 2

            - มีผลการสอบ O-NET

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enttrong.com/1306