AMT News.

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร :

        บัดนี้ - 17 เมษายน  2558

สาขาที่เปิดรับสมัคร  :

         หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

            - แบบยื่นคะแนน O-NET 20 คน

            - แบบสอบข้อเขียน 20 คน

คุณสมบัติ

            - สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

            - มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enttrong.com/1296