AMT News.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ

โดยวิธีสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร :

        1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2558

สาขาที่เปิดรับสมัคร  :

        นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา  :

        ม.6 หรือเทียบเท่า หรืออื่นๆ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enttrong.com/1305