AMT News.

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
วิทยาลัยสหวิทยาการ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-20 เม.ย. 2558

ติดตามรายละเอียดได้ที่

http://nco-rta.com/nco/images/12.pdf