AMT News.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพสวท. เพชรทองกวาว วคช. และวพ. คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพสวท. เพชรทองกวาว วคช. และวพ. คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558
 •  

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 •  

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
 • ศึกษาจบชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 •  

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอมสัมภาษณ์
 •  

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

 http://www.enttrong.com/1223