AMT News.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558
 •  

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • กีฏวิทยา
  • ปฐพีศาสตร์
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • โรคพืช
  • ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
  • สัตวศาสตร์
 •  

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 •  

จำนวนรับ

 • 70 คน
 •  

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียน และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งถึง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


http://www.enttrong.com/1215