AMT News.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2559  โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2559 
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

จำนวนรับ
คณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ
นิติศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชานิติศาสตร์ 5
   
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 2
- สาขาวิชาการจัดการอุจสาหกรรมการบริการ 2
   
บัญชีบัณฑิต  
- สาขาวิชาการบัญชี 2
   
เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2
   
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2
   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 5
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
- สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 2
   
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 5
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 2
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
- สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 2
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 10
วันรับสมัคร
9 กุมภาพันธ์ 58 - 6 มีนาคม 58
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
-
 GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- GPA ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดของแต่ละสาขาวิชา

คุณสมบัติเฉพาะด้านความสามารถ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีสากล
- มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรี เช่น เครื่องเป่าทรัมเปท เทเนอร์แซกโซโฟน อัลโดแซกโซโฟน ทรอมโบน คีย์บอร์ด กีตาร์ เบส กลองชุด ขับร้อง
- สามารถอ่านโน้ตสากลได้เป็นอย่างดี
- กรณีขับร้อง ต้องผ่านการประกวด และได้รับรางวัล อันดับที่ 1–3 ในระดับภาค เป็นต้น
- มีประสบการณ์ในการแสดงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่างๆ หรือการแข่งขัน
เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรีไทย –พื้นบ้านล้านนา

- มีความสามารถในการแสดงดนตรีไทย (หากเป็นวงปี่พาทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ สะล้อ ซึง ขลุ่ย ปี จ๊อย ซอ
- มีความสามารถในการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนดาบ ฟ้อนเชิง กลองสะบัดชัย กลองปู่จา เป็นต้น
- มีใจรักด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
- มีประสบการณ์ในการแสดงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่างๆ หรือการแข่งขัน
ด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน
- มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน พิณ แคน โปงลาง
- มีความสามารถทางด้านวรรณกรรม มุขปาฐะอีสาน ร้องเพลง
- มีประสบการณ์ในการแสดงหรือการแข่งขัน

ด้านนาฏศิลป์
- มีความสามารถในการแสดงพื้นบ้านล้านนา (ฟ้อน) และนาฏศิลป์ไทย
- มีประสบการณ์ในการแสดงโดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแสดงกิจกรรมต่างๆ หรือการแข่งขัน
ด้านกีฬา
- มีคุณสมบัติ คือ มีประวัติ ผลงาน และความสามารถด้านกีฬา ในระดับใดระดับหนึ่งย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ดังต่อไปนี้
1) เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
2) เคยได้รับรางวัล อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษา หรือโรงเรียนกีฬา
3) เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด
4) เคยได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด
*ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดทำ Portfolio เพื่อแสดงความสามารถมาแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย

 

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- GPAX และ GPA
- สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
- ทดสอบความสามารถ

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย หรือที่ทำการไปรษณีย์
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ใผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบปิดหน้าซองจดหมาย

**สมัครเลือกสมัครได้ 2 อันดับ

กำหนดการ
รับสมัคร 9 ก.พ. - 6 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 16 มี.ค. 58
สอบคัดเลือก 23 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 มี.ค. 58
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 58

http://www.trueplookpanya.com/new/guidance/admission_news_detail/1128/