AMT News.

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน รับตรง โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร  และ โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน รับตรง โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร  และ โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร

กำหนดการคัดเลือก

           - รับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที 20 มีนาคม 2558

           - สอบข้อเขียน : วันที่ 7 มิถุนายน 2558

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

           - รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 10 คน และอีก 7 สาขาวิชา ได้แก่ กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และ สัตวศาสตร์ รับรวมจำนวน 70 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นผู้ที่มีบิดาและ/หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก กรณีที่บิดา และมารดาเสียชีวิต ผู้อุปการะต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก

           - เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

           - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - การสอบข้อเขียนวิชา ข้อสอบบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 และ 2 ครอบคลุมเนื้อหาสาระพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสาระเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

           - สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวม RB มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร

กำหนดการคัดเลือก

           - รับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – วันที 20 มีนาคม 2558

           - สอบข้อเขียน : วันที่ 7 มิถุนายน 2558

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

           - รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 10 คน และอีก 7 สาขาวิชา ได้แก่ กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และ สัตวศาสตร์ รับรวมจำนวน 60 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

           - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - การสอบข้อเขียนวิชา ข้อสอบบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 และ 2 ครอบคลุมเนื้อหาสาระพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสาระเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

           - สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวม RB มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://p-dome.com/direct-agri-cmu-59/

http://www.agri.cmu.ac.th/upload/news/49020643.pdf