AMT News.

ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท English Progam ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท English Progam ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กำหนดการจำหน่ายระเบียบการ วันที่ ๑๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องวิชาการ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) กำหนดวันรับสมัคร วันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องวิชาการอาคาร ๕ ชั้น ๒ ๒. โครงการEnglish Program หลักสูตรที่เรียน หลักสูตรมาตรฐานสากล สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุข – พละ คอมพิวเตอร์ ๒.๑ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หรือสำเร็จการการศึกษาตาม โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP.) ๒.๒ ไม่จำกัดอายุ ๒.๓ เป็นโสด ๒.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ๒.๖ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ๒.๗ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการเรียนได้จนจบหลักสูตร ๒.๘ รับทั้งชายและหญิง ๒.๙ มีผลการเรียนเฉลี่ย ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ๒.๑๐ ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนละ ๓๐,๐๐๐.- บาท ๒.๑๑ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เข่น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ฯลฯ ๒.๑๒ รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ ๒.๑๓ นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนและสมัครด้วยตนเอง *รายละเอียดต่างๆ ดูได้ในเอกสารแนบ ที่ให้ดาว์นโหลด