AMT News.

มฟล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 13 มีนาคม 2558
 • สาขาที่เปิดรับ

  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
    • ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.75
    • ผลการเรียนเฉลี่ยรวมสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
    • ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
    • ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.50
    • ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
    • ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
    • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enttrong.com/1191