AMT News.

มช เปิดโครงการการรับนักเรียนทีี่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กำหนดการรับสมัคร
- ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคความพิการอื่น ๆ รวมไปถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคแก่การศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติเฉพาะ
มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ  แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า   2.75  และ
เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา  หรือ  โครงการอื่นที่เทียบเท่า  หรือ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะ/สาขา/จำนวนรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- 10 คน
 
https://www.02dual.com/admission_news/268/