AMT News.

ให้ 30 ทุนเรียนพยาบาลที่หัวเฉียว

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน”
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว 
ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลหัวเฉียว   ก่อตั้งขึ้นภายใต้ปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลสังคมสงเคราะห์ขนาดใหญ่ที่เน้นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์
โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการรับใช้สังคม
และพัฒนาการศึกษา  ขณะที่โรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งมั่นดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับประชาชนทุกเศรษฐานะ ให้มีโอกาส
ด้านการรักษาพยาบาลเทียบเท่ากับประชาชนทั่วไปในสังคม

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขของประเทศพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล
จำนวนมาก  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และ  โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าว
มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต และความร่วมมือกันภายใต้ภารกิจของแต่ละสถาบันจะช่วยรองรับสถานการณ์
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงได้ประสานความร่วมมือจัดทำโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการเติบโตของโรงพยาบาลและจำนวน
ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพพยาบาลแก่ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนทุนการศึกษา  : 
     -   ปีการศึกษา 2558  จำนวน 30 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
     -   เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ย
         สะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 
     -   เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
     -   เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค  หรือมีความพิการอื่นอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         ในวิชาชีพพยาบาล

การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา  :
      1.  สอบข้อเขียน 
      2.  สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการร่วม  ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            และผู้แทนจากโรงพยาบาลหัวเฉียว

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา  :

ผู้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
1.1  ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
1.2  ค่าธรรมเนียมพิเศษ
1.3  ค่าบำรุงหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นรายปี ปีละ 12,000 บาท

ผู้รับทุนจะต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง ในกรณีดังต่อไปนี้
2.2  หน่วยกิตที่ผู้รับทุนลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหลักสูตรกำหนด
2.3  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว สอบไม่ผ่านต้องลงทะเบียนซ้ำ หรือขอเพิกถอนวิชา
      หรือเปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน
2.4  ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

      3.  ผู้รับทุนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และให้ความร่วมมือ
           ในการทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและคณะพยาบาลศาสตร์เห็นสมควร
      
      4.  หากผู้รับทุนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในระหว่างการศึกษา โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณา
           ให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีดอกเบี้ย ดังนี้
            4.1   ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในอัตราเดือนละไม่เกิน 4,000 บาท และจะต้องผ่อน
                    ชำระคืนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกำหนด
                    จนกว่าจะครบจำนวน 
            4.2   กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด  ผู้รับทุนจะต้องชำระเงินกู้ยืม ทั้งหมดคืนภายใน
                    สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหัวเฉียว 

      5.   ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  ไม่ต่ำกว่า  2.50 เมื่อสิ้นปีการศึกษา  หากผู้รับทุนมีผล
            การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องทำหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลประกอบผ่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
            เพื่อแจ้งให้ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร 

      6.   ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการเรียนทุกภาคการศึกษาให้คณะพยาบาลศาสตร์และโรงพยาบาลหัวเฉียวทราบ
            เพื่อพิจารณาให้ทุนในปีการศึกษาต่อไป


      7.    ระหว่างปิดภาคการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมาย
            หรือมาฝึกงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  25  ของวันหยุดจริงในแต่ละภาคการศึกษา

      8.    หากผู้รับทุนมีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดจนเป็นเหตุ
            ให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ
            และค่าบำรุงหอพักทั้งหมดที่ได้รับขณะรับทุน

      9.   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและ/หรือโรงพยาบาลหัวเฉียวมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
            และ/หรือระงับทุนการศึกษาได้ทันที หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับทุนไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน
            หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
            ซึ่งผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเท่ากับค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ
            และค่าบำรุงหอพักทั้งหมดที่ได้รับขณะรับทุน  ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องชำระคืนภายในสามสิบวัน
            นับแต่วันที่ได้รับแจ้งบอกเลิกสัญญาและ/หรือระงับทุนการศึกษา

      10.  หากผู้รับทุนบอกเลิกสัญญาระหว่างการศึกษา หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ภายหลังจบการศึกษาแล้ว
            ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบำรุงหอพัก
            ทั้งหมดที่ได้รับขณะรับทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องชำระคืนภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ชดใช้ทุน

      11.  หากผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดผู้รับทุนจะต้องทำหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผล
            ประกอบผ่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลหัวเฉียว
            ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร

เงื่อนไขการชดใช้ทุนการศึกษา :
      1.   เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
            2  เท่าของระยะเวลาที่รับทุน  นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
            ตามอัตราที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกำหนด
      2.   กรณีที่ผู้รับทุนมาปฏิบัติงานได้ไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ผ่านการประเมินผล
            การทดลองปฏิบัติงาน หรือไม่ใส่ใจหรือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
            ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวกำหนด  ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน   2 เท่าของค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
            และค่าธรรมเนียมพิเศษ ทั้งหมดที่ได้รับขณะรับทุนโดยลดหย่อนตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา
            ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องชำระคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ชดใช้ทุน


ข้อกำหนดในการสมัคร :
     1.    ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 คณะ 1 โครงการ เท่านั้น 
     2.    ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น และรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร รวมทั้งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
            โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชนต้องกรอกให้ถูกต้อง นอกจากนี้หากพบในภายหลังว่าข้อมูลอื่นๆ
            ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน การสมัครและการสอบทุกขั้นตอนจะให้เป็นโมฆะ
     3.    ผู้สมัครต้องศึกษาและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร การสอบ และอื่นๆ
            อย่างละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กำหนดการรับสมัคร : 

คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  วันที่  2-26 ธ.ค.57
   รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์   http://admission.hcu.ac.th
   1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และพิมพ์ใบรายงานผลการสมัคร
   2. จัดส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด ดังนี้
       - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1-พ) แบบ 5 ภาคการศึกษา
       - แบบฟอร์มใบรายงานผลการสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
       - แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติของแต่ละโครงการที่ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทนลงนามเรียบร้อยแล้ว
       - เขียนเรียงความด้วยลายมือ เรื่อง “เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล........” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
       - ส่งด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือนำใส่ซอง A4
         ส่งทางไปรษณีย์  (EMS)   ถือวันประทับตราไปรษณีย์ ไปยังแผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540

คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  วันที่  9 ม.ค.58
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
   ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th

คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  วันที่  24 ม.ค.58
   สอบข้อเขียน ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบ 
   เวลา   09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ 
   เวลา   10.30 – 12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ 
   เวลา   13.30 – 15.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ 
   เวลา   15.00 – 15.30 น. วิชาตรรกวิทยา

คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  วันที่  3 ก.พ.58
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์   http://admission.hcu.ac.th 

คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  วันที่  14 ก.พ.58
   สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  วันที่  17 ก.พ.58
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th

คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  วันที่  23 ก.พ.58
   ยืนยันสิทธิ์การรับทุนการศึกษา เวลา 09.00 - 13.00 น. ทางโทรศัพท์หมายเลข 085-4893711 / 085-4893712 
   หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวสำรองทดแทน

คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  รพ.จะแจ้งกำหนดการภายหลัง
   การทำสัญญารับทุนการศึกษา ผู้รับทุน ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันมาทำสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกัน
   ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
   หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
   มีความประสงค์จะสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี
   และจะต้องชดใช้ทุนการศึกษาคืนมหาวิทยาลัยในส่วนที่ชำระไปแล้วเป็นจำนวน 2 เท่า

   คำอธิบาย: http://www.hc-hospital.com/images/SYMBOL/d2.jpg  วันที่  2 มิ.ย.58
   เปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2557

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาลหัวเฉียว