AMT News.

รับตรง 58 สถาบันพระบรมราชชนก โควตาคัดตรงจากพื้นที่

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 
โควตาคัดตรงจากพื้นที่

จำนวนรับ

การจัดสรรโควตาในระบบคัดตรงจากพื้นที่ จะจัดสรรร้อยละ 25 ของจำนวนโควตาที่จังหวัดได้รับการจัดสรร 
และการจัดสรรในระบบคัดตรงจากพื้นที่ เป็นการจัดสรรโควตาระดับอำเภอ โดยกำหนด 1 อำเภอ 1 โควตา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
รายชื่อวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา สามารถเข้าไปดูได้ที่ >> Click

วันรับสมัคร

5 มกราคม 58 - 12 มกราคม 58

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- โรงเรียนตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัคร
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
- ผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป
- ผลคะแนน PAT 2 วิทยาศาสตร์

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- คะแนน GAT 40%
- คะแนน PAT 40%
- ผลการเข้าค่าย 20%

การสมัคร

- สมัครด้วยตัวเอง
- ค่าสมัคร 100 บาท

กำหนดการ

รับสมัคร

5 - 12 ม.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

20 ม.ค. 58

เข้าค่าย

24 - 25 ม.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

27 ม.ค. 58

ตรวจร่างกาย

28 - 30 ม.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

31 ม.ค. 58


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
รายชื่อวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
แฟนเพจ ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข