AMT News.

รับตรง 58 ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 
ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)

เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ
1. โครงการวิทยาเขต (เขตจังหวัดหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล)
2. โครงการพื้นที่ (เฉพาะพื่นที่ที่บางคณะกำหนดไว้เป็นพิเศษ)
3. โครงการพิเศษ (ทั่วประเทศ)
4. โครงการรับนักศึกษาพิการ (ทั่วประเทศ) 
5. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (ทั่วประเทศ)

จำนวนรับ

 

คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

GPAX

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

5

2.75

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

33

2.75

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

พย.บ.

170

2.75

วท.บ. (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)

12

3.00

 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์

 

 

เภสัชศาสตรบัณฑิต

100

3.00

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

วท.บ.

246

2.75

วท.บ.(โครงการทุนพสวท. ป.ตรี-ป.โท-ป.เอก)

10

3.00

วท.บ.(โครงการทุนศรีตรังทอง ป.ตรีและป.เอก)

50

3.00

วท.บ.(โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง)

24

2.75

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์

 

 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

65

2.75

วท.บ. (รังสีเทคนิค)

34

2.75

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

66

2.75

วท.บ.  (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

21

2.75

 

 

 

คณะกายภาพบำบัด

 

 

วท.บ.  (กายภาพบำบัด)

55

2.75

วท.บ.  (กิจกรรมบำบัด)

22

2.75

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

พย.บ.

290

2.75

พย.บ. (รับผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล)

10

3.00

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

35

3.00

 

 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 

 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

50

2.75

 

 

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

10

2.50

ศศ.บ. (การออกกำลังกายและการกีฬา)

10

2.50

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

} 420

2.50

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)

2.75

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

2.75

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

2.75

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

2.75

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

-

วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

2.75

 

 

 

วิทยาเขตกาญจนบุรี

 

 

วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)

40

2.50

วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

25

2.50

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

35

2.50

วท.บ. (ธรณีศาสตร์)

25

2.50

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

50

2.50

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

45

2.50

บัญชีบัณฑิต

60

2.75

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

17

3.00

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

17

3.00

 

 

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)

10

2.50

 

 

 

วิทยาเขตนครสวรรค์

 

 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

5

2.50

 

 

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

วท.บ. (เวชระเบียน)

36

2.50

 

 

 

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

50

2.50


>>>คุณสมบัติและรายวิชาสอบอย่างละเอียดของแต่ละสาขาวิชา

วันรับสมัคร

3 พฤศจิกายน 57 - 26 พฤศจิกายน 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา

โครงการวิทยาเขต
1. กลุ่มกาญจนบุรี : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม ยกเว้น ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์     
2. กลุ่มนครสวรรค์ : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์   
3. กลุ่มอำนาจเจริญ : อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และยโสธร  
4. ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
โครงการพื้นที่ รับเฉพาะพื่นที่ที่บางคณะกำหนดไว้เป็นพิเศษ
โครงการพิเศษ รับทั่วประเทศ
โครงการรับนักศึกษาพิการ รับทั่วประเทศ
โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ รับทั่วประเทศ

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT 3
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) ต้องสอบ PAT 2 (รหัส 72) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก
- สอบ 7 วิชาสามัญ
- สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด
- สอบสัมภาษณ์

>>>คุณสมบัติและรายวิชาสอบอย่างละเอียดของแต่ละสาขาวิชา

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย 
  ตามเวลาทำการของธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ

**ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ระบบเท่านั้น หากสมัครใน ระบบรับตรง(มหิดลเพื่อชาวชนบท) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
**การสมัครใน ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ  1 คณะ 1 หลักสูตร เท่านั้น

กำหนดการ

รับสมัคร

3 - 26 พ.ย. 57

สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

1 – 20 ต.ค. 57

สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ

3 - 24 พ.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

8 ธ.ค. 57

ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบสัมภาษณ์

8 – 12 ธ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะการสมัครสมบูรณ์

24 ธ.ค. 57

ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด

13 มี.ค. 58

สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด

18 - 22 มี.ค. 58

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

1 เม.ย. 58

ส่งหลักฐาน

1 - 20 เม.ย. 58

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์

28 เม.ย. - 1 พ.ค. 58

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

7 พ.ค. 58


กำหนดการสมัคร >> Click
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา >> Click
สรุปขั้นตอนการดำเนินการ >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click