AMT News.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556

หมดเขต 17 พฤศจิกายน 2555!! คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการรับสมัครเป็น โควต้าประเภทต่างๆ รับตรง (สอบตรงที่คณะฯ) และแอดมิสชั่นกลาง ซึ่งมีกำหนดการ รับสมัครนักศึกษา ดังนี้ โควตาทุกประเภท จำนวนที่รับ โควตานักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รับจำนวนประมาณ 10 คน โควตานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รับจำนวนประมาณ 5 คน โควตาโครงการนักเรียนเรียนดี รับจำนวนประมาณ 5 คน โควตาโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับจำนวนประมาณ 5 คน