AMT News.

รับตรง 58 วิทยาศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาแอนนิเมชั่น และสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนรับ

คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

- สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

30

- สาขาแอนนิเมชัน

60

- สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

140

วันรับสมัคร

3 พฤศจิกายน 57 - 16 มกราคม 58

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
***เด็กซิ่ว สมัครได้
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.30 
- GPA วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.30 
- GPA วิชาภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.30

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- สอบข้อเขียน (ดูรายวิชาสอบในระเบียบการหน้า 5)
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง 
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 101-1 ชั้น 1 
อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่
- ค่าสมัคร 300 บาท

สมัครทางไปรษณีย์ 
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | reccomendation form 
ใบสมัคร สาขาแอนนิเมชัน 
ใบสมัคร สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชียงใหม่-ลำพูน) 
- ชำระค่าสมัครโดยการส่ง ธนาณัติ 350 บาท ในนาม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

กำหนดการ

รับสมัคร ด้วยตัวเอง

3 พ.ย. 57 - 16 ม.ค. 58

รับสมัคร สมัครทางไปรษณีย์

3 พ.ย. 57 - 9 ม.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

30 ม.ค. 58

สอบข้อเขียน

14 - 15 ก.พ. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

13 มี.ค. 58

สอบสัมภาษณ์

28 มี.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10 เม.ย. 58


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click