AMT News.

รับตรง 58 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใช้คะแนน GAT/PAT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558
โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT

จำนวนรับ

คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

GPAX

วุฒิที่ใช้

GAT/PAT

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์

12

2.75

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

12

2.75

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาสถิติ

12

2.75

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาเคมี

36

2.75

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

36

2.75

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาจุลชีววิทยา

24

2.75

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

12

2.75

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

 

 

 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย

30

2.50

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

50

2.75

ม.6/ปวช.

-

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

15

2.75

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

30

2.75

ม.6/ปวช.

PAT 5

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

30

2.75

ม.6/ปวช.

PAT 5

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

30

2.75

ม.6/ปวช.

PAT 5

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง

40

2.75

ม.6/ปวช.

PAT 5

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์

40

2.75

ม.6/ปวช.

PAT 5

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์

40

2.75

ม.6/ปวช.

PAT 5

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล)

20

2.75

ม.6/ปวช.

-

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้า)

20

2.75

ม.6/ปวช.

-

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. โยธา)

20

2.75

ม.6/ปวช.

-

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. อุตสาหการ)

20

2.75

ม.6/ปวช.

-

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

25

-

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

30

-

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2,Math,Eng

 

 

 

 

 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ฯ

 

 

 

 

- สาขาวิชามีเดียอาตส์
  กลุ่มวิชาเอกการออกแบบกราฟิก

19

2.50

ม.6/ปวช.

GAT,PAT6,Drawing

- สาขาวิชามีเดียอาตส์
  กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

19

2.50

ม.6/ปวช.

GAT,PAT6,Drawing

- สาขาวิชามีเดียอาตส์
  กลุ่มวิชาเอกการออกแบบภาพยนตร์

19

2.50

ม.6/ปวช.

GAT,PAT6,Drawing

- สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย
  กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล

9

2.50

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2,ทฤษฏี

- สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย
  กลุ่มวิชาเอกการพัฒนาเกมส์

10

2.50

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2,ทฤษฏี

- สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย
  กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์

10

2.50

ม.6

GAT,PAT 1,PAT 2,ทฤษฏี

- สาขาวิชา มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

15

2.50

ม.6/ปวช.

GAT,PAT 2,PAT 6,ทฤษฏี,Drawing

 

 

 

 

 

สถาบันวิทนาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

 

 

 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

10

-

ม.6/ปวช.

GAT,PAT 1,PAT 2,PAT 3

 
**ดูคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอย่างละเอียด

วันรับสมัคร

3 พฤศจิกายน 57 - 30 ธันวาคม 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
***เด็กซิ่ว ปวช. สมัครได้
- GPAX 5 ภาคการศึกษา เท่านั้น ไม่ต่ำกว่าของแต่ละคณะ/สาขาวิชา

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- สอบ GAT/PAT 
- GPAX 5 ภาคการศึกษา
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารกรุงศรี กรุงไทย หรือกรุงเทพ
- เอกสารประกอบการสมัครนำไปวันสอบสัมภาษณ์

**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

กำหนดการ

รับสมัคร

3 พ.ย. - 30 ธ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

5 ม.ค. 58

ประกาศเวลาและสถานที่สอบ

16 ม.ค. 58

 

 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันเดียวัน

 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

19 ม.ค. 58

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

19 ม.ค. 58

 

 

สัมภาษณ์อย่างเดียว

 

- คณะวิทยาศาสตร์

19 ม.ค. 58

- สถาบันวิทนาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

19 ม.ค. 58

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 ม.ค. 58

 

 

สอบข้อเขียน

 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ฯ

 

- สาขาวิชามีเดียอาตส์ 3 วิชาเอก

19 ม.ค. 58

- สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย 3 วิชาเอก

20 ม.ค. 58

- สาขาวิชา มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

20 ม.ค. 58

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

- โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ฯ

22 ม.ค. 58

 

 

สอบสัมภาษณ์

 

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ฯ

 

- สาขาวิชามีเดียอาตส์ 3 วิชาเอก

26 ม.ค. 58

- สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย 3 วิชาเอก

27 ม.ค. 58

- สาขาวิชา มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

27 ม.ค. 58

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

- โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ฯ

30 ม.ค. 58

- คณะวิทยาศาสตร์

23 ม.ค. 58

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 ม.ค. 58

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

23 ม.ค. 58

- สถาบันวิทนาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

23 ม.ค. 58


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เกณฑ์การรับสมัคร >> Click
ปฏิทินการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click