AMT News.

ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีก (4ปี) ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 58

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ปีการศึกษา 2558

 

หลักสูตร บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกิจค้าปลีก (4ปี) สมทบ โครงการร่วมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่นที่ 3

 

ภาค สมทบ

 

รหัสหลักสูตร 299

 

รหัสกลุ่มสอบ 2999

 

คณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1  อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

1.2  กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตการศึกษาภาคเหนือ 17 จังหวัด

1.3  เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

1.4  สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กำหนดได้ตลอดหลักสูตร

1.5  มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาด หรือธุรกิจค้าปลีก

1.6  บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนดรวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

2.สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

2.1  ฟรี! ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร*

2.2  ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 บาท

2.3  มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที**

2.4  ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับการศึกษา

2.5  ในกรณีที่ผู้รับทุน ปฏิเสธการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมดพร้อม ดอกเบี้ยทั้งหมดตามที่บริษัทกำหนด (รายละเอียดจะระบุในสัญญา)

หมายเหตุ * บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบำรุงการศึกษาทุกภาคเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา(ภาคเรียนละ15,000บาท)ให้แก่นักเรียนทุน

                   ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ

                 ** ทำงานในเครือบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ้นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บีทูเอส ไทวัสดุ ออฟฟิตดีโป ท๊อปซูเปอร์มาเก็ต พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ท เป็นต้น โดยตำแหน่งงานที่ได้รับเป็นไปตามความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคลซึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม

 

3.หลักเกณฑ์การคัดเลือก

3.1  ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ

3.2  ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยและบริษัท

 

4.จำนวนรับ 30 ทุน

 

5.รูปแบบการเรียน ใน 1 สัปดาห์ (ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4ปี)***

 

 

 

ปีการศึกษา

 

เรียนในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา เชียงใหม่

 

ฝึกงานที่บริษัทในเครือบริษัท

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ชั้นปีที่ 1

 

4 วัน (8.00 น. – 18.00 น.)

 

2 วัน (เวลาจะแจ้งในวันทำสัญญา)

 

ชั้นปีที่ 2

 

3 วัน (8.00 น. – 18.00 น.)

 

3 วัน (เวลาจะแจ้งในวันทำสัญญา)

 

ชั้นปีที่ 3

 

3 วัน (8.00 น. – 18.00 น.)

 

3 วัน (เวลาจะแจ้งในวันทำสัญญา)

 

ชั้นปีที่ 4

 

2 วัน (8.00 น. – 18.00 น.)

 

4 วัน (เวลาจะแจ้งในวันทำสัญญา)

 

หมายเหตุ ***ใน 1 สัปดาห์ หยุด 1 วัน(วันที่หยุดขึ้นอยู่กับบริษัทที่ไปฝึกงาน)

 

6.เนื้อหาวิชาที่สอบ สอบข้อเขียน วันที่ 11 มกราคม 2558 สถานที่ตามที่ระบุในบัตรเข้าห้องสอบ

***ขออภัย!!! เนื้อหาวิชาที่สอบจะแจ้งอีกครั้งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

 

7.กำหนดการและวิธีการสมัคร (ให้เลือกสมัครวิธีการใดก็ได้ 1 วิธีการสมัคร ตามความสะดวกของผู้สมัคร)

 

7.1  สมัครทางไปรษณีย์ กำหนดการ 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2557

       7.1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร กดคลิกที่นี่

       7.1.2 ชำระเงินค่าสมัครผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์)

       สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายขัตพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จำนวนเงิน 300 บาท

       7.1.3 ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบ

                         1 ธนาณัติฉบับจริง (ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) และ

                         2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปที่

                                    งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชานการและงานทะเบียน

                                    ตู้ปณ.169 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                    อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202

       7.1.4 รอรับบัตรเข้าห้องสอบ ซึ่งจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

7.2  สมัครออนไลน์ 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2557

       7.2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร กดคลิกที่นี่

       7.2.2 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ซึ่งสามารถชำระได้ 4 ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้

                บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

                บมจ.ธนาคารทหารไทย

                บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

                บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

       7.2.3 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

       7.2.4 ภายหลังจากการชำระเงินแล้วอย่างน้อย 3 วัน ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิกที่นี่

       7.2.5 การกรอกใบสมัครให้เลือกสมัครในหลักสูตร 299 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกิจค้าปลีก (4ปี) สมทบ *โครงการร่วม บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่นสมทบ (รับวุฒิม.6/ปวช) เท่านั้น

       7.2.6 หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์ให้พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

       7.2.7 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี

       7.2.8 หากชำระเงินแล้วไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ต้องแจ้ง กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ ก่อนวันปิดรับการกรอกใบสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี

7.3  สมัครด้วยตนเอง กำหนดการ 20 – 21 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่

       7.3.1 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท

       7.3.2 กรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง

       7.3.3 รับบัตรเข้าห้องสอบ

       7.3.4 ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (หากสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท่าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้สมัคร)

 

8.กำหนดการ

8.1  สอบข้อเขียน 11 มกราคม 2558 เวลาและสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรเข้าห้องสอบ

8.2  หลังสอบข้อเขียนให้เข้าประชุมโครงการฯ วันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. ที่ ห้อง บธ.1-104 อาคาร บริหารธุรกิจ 1

8.3  สอบสัมภาษณ์ 12 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ที่ ห้อง บธ.1-104 อาคาร บริหารธุรกิจ 1

8.3  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ที่นี่

 

9.ส่วนเพิ่มเติม

9.1  ผู้สมัครที่ปฎิบัติครบตามกระบวนการของการสมัครแล้วต้องการพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ กดคลิกที่นี่

9.2  ดูจำนวนผู้สมัคร กดคลิกที่นี่ (ลำดับที่ 35)

9.3  ดูแผนที่สนามสอบ กดคลิกที่นี่

9.4  ดูข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ กดคลิกที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 2687

สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 1234