AMT News.

รับตรง 58 วิทยาลัยพยาบาลกาชาดไทย 58 เกรด 2.75!!!

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 ประเภทรับตรง

จำนวนรับ

คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

130

วันรับสมัคร

31 ตุลาคม 57 - 25 ธันวาคม 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- คะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป
- คะแนนสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์
- คะแนนสอบ PAT 2 วิทยาศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- เอกสารประกอบการสมัครนำไปวันสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ

รับสมัคร

31 ต.ค. - 25 ธ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

16 ม.ค. 58

สอบสัมภาษณ์

22 - 23 ม.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

30 ม.ค. 58


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click