AMT News.

ข่าวรับสมัครสอบ  7 วิชาสามัญ

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ 7 วิชาสามัญ

 

วันรับสมัคร

3 พฤศจิกายน 57 - 24 พฤศจิกายน 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ผู้ประสงค์จะสอบ 7 วิชาสามัญ จะต้องศึกษาคุณสมบัติและเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้คะแนน 7 วิชาสมัญ

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

วันที่ 17 ม.ค. 58

เวลาสอบ            วิชา

08.30 - 10.00 น.  ชีววิทยา

11.00 - 12.30 น.  ฟิสิกส์                      

13.30 - 15.00 น.  ภาษาไทย

15.30 - 17.00 น.  สังคมศึกษา

 

วันที่ 18 ม.ค. 58

เวลาสอบ            วิชา

08.30 - 10.00 น.  คณิตศาสตร์

11.00 - 12.30 น.  ภาษาอังกฤษ

13.30 - 15.00 น.  เคมี

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร วิชาละ 100 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่

กำหนดการ

รับสมัคร

3 - 24 พ.ย. 57

ประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ

12 ธ.ค. 57

สอบ

17 - 18 ม.ค. 58

ประกาศผลสอบ

21 ก.พ. 58


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click