AMT News.

รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับตรง และ โครงการต่างๆ 11 โครงการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

 

โครงการที่เปิดรับและคณะที่เปิดรับ

           โครงการรับตรง

 

            - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

            - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

            - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 

            - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

            - คณะสังคมศาสตร์ 

            - คณะศึกษาศาสตร์ 

            - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

            - คณะวัฒนธรรมสิงแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

            - คณะมนุษยศาสตร์  

            - คณะพลศึกษา 

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

            - คณะวิทยาศาสตร์ 

            - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

            - คณะสหเวชศาสตร์ 

            - คณะเภสัชศาสตร์  

            - คณะพยาบาลศาสตร์

 

           โครงการต่างๆ 11 โครงการ

            โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

            - คณะพยาบาลศาสตร์

            โครงการรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

            - คณะพยาบาลศาสตร์

            โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของ กระทรวงสาธารณสุข

            - คณะทันตแพทยศาสตร์

            โครงการโควตาจังหวัดนครนายก

            - คณะทันตแพทยศาสตร์

            - คณะพลศึกษา

            - คณะเภสัชศาสตร์

            - คณะศิลปกรรมศาสตร์

            - คณะสหเวชศาสตร์

            - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

            โครงการ คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

            - คณะทันตแพทยศาสตร์

            - คณะวิทยาศาสตร์

            - คณะศิลปกรรมศาสตร์

            - คณะสังคมศาสตร์

            - วิิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

            - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

            - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

            โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

            - คณะวิทยาศาสตร์

            โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น

            - คณะพลศึกษา

            โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

            - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

            โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

            - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์

            โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์

            โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นําร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

            - คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 
 

           - คะแนน 7 วิชาสามัญ

 

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 
 

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ 11 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 

            – Website : งานรับนิสิตใหม่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี่