AMT News.

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2558

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          – ผู้มีสิทธิสมัครในส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

          – ผู้มีสิทธิสมัครในส่วน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนของ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี

          - ผู้มีสิทธิสมัครในส่วนทั่วประเทศ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

 

คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขา

          คณะนิติศาสตร์

          - ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

          - ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          - ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50

          วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

          - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
 

เกณฑ์การคัดเลือก

          คณะนิติศาสตร์

          - ผลคะแนนสอบ GAT

          - วิชาภาษาอังกฤษ

          - วิชาเฉพาะ (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความสามารถในการให้เหตุผลทางกฎหมาย เรียงความ ย่อความ)

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

          - วิชาความถนัดเชิงวิชาการ

          - วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์

          - วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          - วิชาคณิตศาสตร์  

          - วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์

          - วิชาภาษาอังกฤษ

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          - วิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบ

          - วิชาความถนัดทางออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

          วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

          - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAXX

          - ผลคะแนนสอบ GAT

          - คะแนนสอบวิชาสังคมศึกษา

          - คะแนนสอบวิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์

 

เงื่อนไขการสมัคร

           ผู้ที่สมัคร โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง แล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในโครงการต่อไปนี้

           โครงการรับตรง

           โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

           โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

           โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

           โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

           โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

           โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

           โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

           โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

           โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ

 

 

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

          – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่