AMT News.

รับตรง 58 ม.เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 5 โครงการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 

5 โครงการ โครงการสานฝันครูปฐมวัย ,โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ ,โครงการสือสานครูภาษาไทย ,โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา ,โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ

จำนวนรับ

คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

คณะศึกษาศาสตร์

 

โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ)

16

โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา)

11

โครงการสือสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย)

16

โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา)

16

โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา)

11

วันรับสมัคร

6 ตุลาคม 57 - 17 ตุลาคม 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการสานฝันครูปฐมวัย
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงความประพฤติดี ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
  (นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
  (นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

โครงการสือสานครูภาษาไทย
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA 4 ภาคการศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำประพันธ์ไทย

โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA 4 ภาคการศึกษา กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงความสามารถทางสัมคมศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
  (นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงความสามารถทางศิลปะ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
  (นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- สอบข้อเขียน
- ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล 
- ความถนัดทางวิชาชีพครู
- ความรู้วิชาเอก
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมงาน

การสมัคร

- โหลดใบสมัคร >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 350 บาท ส่งธนาณัติสั่งจ่าย
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

กำหนดการ

รับสมัคร

6 - 17 ต.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

19 พ.ย. 57

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

29 พ.ย. 57

สอบสัมภาษณ์

30 พ.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

12 ธ.ค. 57


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click