AMT News.

คลอดปฏิทินรับม.1 ปี'56 เรียนต่อม.4 ต้องเกรด 2 ขึ้น

'ชินภัทร'คลอดประกาศรับนักเรียนปี'56 'ม.1-ม.4'เริ่มสมัคร 14 มี.ค.56 เผยเกณฑ์ ม.1 ร.ร.ดังให้จับสลากในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 50%รับทั่วไปไม่เกิน 50% นายชินภัทร ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม โดยให้รับเด็กอายุ 4-5 ขวบ ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนรับได้ ให้ใช้วิธีการจับสลากส่วนนักเรียนชั้น ป.1 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7 หรือจบชั้นก่อนประถมฯที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีมีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีการจับสลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กทุกคน นายชินภัทรกล่าวต่อว่า การรับนักเรียนชั้นม.1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำรวจรายชื่อเด็กที่จบชั้นป.6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่ฯ และจำนวนนักเรียนชั้นม.1 ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่ฯจะประกาศรับ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะให้กับทุกคน โดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน ให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ และรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก สำหรับโรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ฯได้ "สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือก และใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ให้เสนอสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนดังน