AMT News.

มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - รับสมัคร

               รอบที่ 1 วันที่ 15 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานรับนักศึกษา ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

               รอบที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557- 6 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานรับนักศึกษา ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

            - สอบข้อเขียน

               รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 และ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

               รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 และ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

            - ประกาศผลสอบข้อเขียน

               รอบ 1 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

               รอบที่ 2 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

            - วิทยาลัยแพทยศาสตร์

              สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี)

              สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิศสิน)

            - คณะทันตแพทยศาสตร์

              สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

            - คณะเภสัชศาสตร์

              สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

              สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

           - เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ

           - นัก เรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

           - นัก เรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

 

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน

           - ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

           - คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

           - วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

 

วิธีการสมัคร

           - วิธีที่ ผู้ สมัครสามารถยื่นใบสมัครที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท

           - วิธีที่ สมัคร ออนไลน์ ให้พิมพ์ใบสมัครออนไลน์ แล้วนำมายื่นที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมชำระค่าสมัครสอบ

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

           - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

           - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

           - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

           - สำเนา ใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน) ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)

           - ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

 

           *** ดู รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

           ***เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           ***Website : มหาวิทยาลัยรังสิต คลิกที่นี่