AMT News.

สอบตรงชิงทุน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เชียงใหม่ 58

สอบตรงชิงทุน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เชียงใหม่ 58

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท นักศักษาสามารถรับทุนต่อเนื่องสูงสุด 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.    - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สายวิทยาศาสตร์)

2.    - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) 2.75 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.    - หากเคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือในระดับภูมิภาค เช่น การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากลูกโป่ง, การแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

1.    - สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

1.    - หนังสือรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ

2.    - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.    - สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

4.    - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.    - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีฟ้า

กำหนดการ

1.    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557

2.    สอบข้อเขียน

3.    สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 94-4146, 94-4148 ต่อ 411
Email: inter@dome.eng.cmu.ac.th