AMT News.

รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558 โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)

จำนวนรับ

คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

40

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

15

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

3

สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม   

5

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

5

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

10

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

2

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   

10

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

15

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

5

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

10

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง

5

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

20

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

10

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

2

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

10

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

5

สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

5

วันรับสมัคร

8 กันยายน 57 - 31 ตุลาคม 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป 
2.สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
3.การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้    
- นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 3 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-3
- นักเรียน 200 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 6 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-6
- นักเรียน 300 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ 10 คน  คือ นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1-10    

คุณสมบัติของนักเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPA 4 ภาคการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์ และ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50 
- จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4, ม.5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียน สายวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน(ข้อ 1) 

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- คุณสมบัติครบถ้วน
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- โหลดใบสมัครโครงการ >> Click 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) 
1. แบบกรอกข้อความการขอเข้าร่วมหรือไม่ร่วมโครงการฯ (แบบ วศ.สจล.1)
2. แบบสรุปจำนวนนักเรียนที่ส่งเข้าโครงการฯ (แบบ วศ.สจล.2)
3. แบบระเบียนประวัตินักเรียน (แบบ วศ.สจล.3)
4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ และใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ ม.4, ม.5 
5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

การจัดส่งเอกสารหลักฐาน
1.ให้โรงเรียนและนักเรียนกรอกข้อความในเอกสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โรงเรียนกรอกเอกสาร
ข้อ 1-2 (แบบ วศ สจล.1และ2) นักเรียนกรอกเอกสาร ข้อ3 (แบบ วศ สจล.3)
2. ให้นักเรียนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารข้อ 4-5
3. ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารทั้งหมดใส่ในซองเดียวกัน โดยตรวจสอบรายการเอกสารที่จัดส่งลงในฟอร์มที่แนบมาให้ 
4. ส่งเอกสารทั้งหมดมายังคณะทางไปรษณีย์โดยวิธีลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 31ตุลาคม 2557
5. ในกรณีที่ไม่ร่วมโครงการฯ ให้ส่งเฉพาะ แบบ วศ.สจล.1 อย่างเดียว

ส่งเอกสาร >> โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ (ทะเบียน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  

กำหนดการ

รับสมัคร

8 ก.ย. - 31 ต.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

17 พ.ย. 57

สอบสัมภาษณ์

28 พ.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15 ธ.ค. 57


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click