AMT News.

รับตรง โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร ปี 2558 จำนวน 2,697 คน

รับตรง โควตาภาคเหนือ ม.นเรศวร ปี 2558 จำนวน 2,697 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจําปีการศึกษา 2558 ในลักษณะการจัดสรรจํานวนรับให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ

 

เปิดรับสมัคร  1-20 พฤศจิกายน 2557

 

  ปฏิทินการรับสมัคร

คุณสมบัติ

หลักสูตร สาขา จำนวนรับ

กลุ่มโรงเรียนรอประกาศ