AMT News.

รับตรงโครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล สมัครถึง 30 กันยายนนี้!!!!

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบทเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท ของ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งการคัดเลือกจะดำเนินการเหมือนกับปีการศึกษา 2557 กล่าวคือผู้สมัครจะต้องสมัครและสอบข้อเขียนโดยตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท)ประจำปีการศึกษา 2558

 

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1 ก.ย. 57
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ถึง 30 ก.ย. 57
เวลา 12.00 น.

รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

เข้า Menu มหิดลเพื่อชาวชนบท

1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (MU.02) พร้อมเงินค่าสมัคร 700 บาท ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 ก.ย.57 ตามเวลาทำการของธนาคาร

2. พิมพ์ใบสมัคร (MU.01) และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคำสั่งศาล)

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:พ) ชั้น ม.4 – ม.5 : 4 ภาคการศึกษา

- แบบฟอร์ม MU.02 ซึ่งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีตราประทับวันที่ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

- แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร (MU.03) ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทนลงนามเรียบร้อยแล้ว

- สำเนาเอกสารรับรองความสามารถพิเศษ (เฉพาะโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น)

นำเอกสารทั้งหมดใส่ซองขนาด A4 ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ไปยัง

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

3. เก็บรักษารหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์ บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)

3 พ.ย. – 14 พ.ย. 57

ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์http://www.mahidol.ac.th/directadmission

1. ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร

2. ผู้สมัครที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

15 พ.ย. 57

สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

08.30-10.30 น. ฉบับที่ 1 เคมี และฟิสิกส์ (รวม 2 ช.ม.)

11.00-12.00 น. ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์ (1 ช.ม.)

13.00-15.00 น. ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม 2 ช.ม.)

15.30-16.30 น. ฉบับที่ 4 ชีววิทยา (1 ช.ม.)

ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชา

หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

สนามสอบมี 4 สนาม สามารถเลือกได้ตามความสะดวก

1. จ.นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2. จ.นครสวรรค์ : รร.นครสวรรค์

3. จ.นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา

4. จ.นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

8 ธ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission (จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น)

8 – 12 ธ.ค. 57

ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ ไปยังศูนย์แพทย์ฯ/คณะ ที่สมัคร ทาง e-mail หรือ Fax. เท่านั้น

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล e-mail : edusiriraj@gmail.com Fax.0-2411-4142

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี e-mail : ped_pus10@yahoo.co.th Fax.0-2201-2038

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ e-mail : somkiat.koo@mahidol.ac.th Fax.0-2200-7683

4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา e-mail : mailto:panlapatk@yahoo.com Fax. 044-295-615

5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ e-mail : niphaphan2@hotmail.com Fax. 056-224-382

6. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี e-mail : wa_rapee3113@hotmail.com Fax. 032-321-828

7. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช e-mail : preecha_kaenin@hotmail.com Fax. 075-324-033

15 – 25 ธ.ค. 57

สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย ณ ศูนย์แพทย์ฯ/คณะ ที่สมัคร

30 ธ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission

2 – 7 ม.ค. 58

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent58

8 – 9 ม.ค. 58

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Invoice) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent58

2. นำใบ Invoice และเงินตามจำนวนใน Invoice ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

* หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล *

ตัวจริง 12 ม.ค. 58
สำรอง
13 – 16 ม.ค. 58

การทำสัญญาเป็นนักศึกษาโครงการ

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ณ ศูนย์แพทย์ฯ/ คณะที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2. ผู้ทำสัญญาจะต้องไม่ทำสัญญาซ้ำซ้อนเพื่อเข้าศึกษากับสถาบันอื่น

สำรอง
19 – 20 ม.ค. 58

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent58

21 – 22 ม.ค. 58

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Invoice) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent58

2. นำใบ Invoice และเงินตามจำนวนใน Invoice ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่ว ประเทศ

* หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล *

1 เม.ย. – 8 พ.ค. 58

ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (ปพ1:พ) ที่มี GPAX ครบ 6 ภาคการศึกษา ไปยัง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะทันตแพทยศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์ หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานดังกล่าว ก่อนวันที่ 8 พ.ค. 58 และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที

หมายเหตุ

หากได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จะหมดสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชำระแล้วให้ผู้สมัคร

30 เม.ย. 58

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบททางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent58

(ยังไม่กำหนด)

ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (พร้อมกับ ระบบ กสพท และ ระบบกลาง)

(ยังไม่กำหนด)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

17 ส.ค. 58

เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

 

 

ดาวน์โหลดระเบียบการ คลิ๊กที่นี่