AMT News.

รับตรง 58 ม.พะเยา โครงการเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยพะเยา รับบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558
โครงการนักเรียนเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

จำนวนรับ

คณะ/สาขาวิชา

จำนวนรับ

GPAX

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

42

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร

56

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร

42

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

42

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

42

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

56

2.25

 

 

 

คณะนิติศาสตร์

 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

280

2.25

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(คู่ขนาน)

42

2.50

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คู่ขนาน)

42

2.50

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(คู่ขนาน)

42

2.50

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

56

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

56

2.25

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

56

2.25

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

56

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

56

2.25

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

28

2.25

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

28

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

28

2.25

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

56

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(คู่ขนาน)

28

2.50

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

10

3.50

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์

 

 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(คู่ขนาน)

42

3.00

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

14

3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

42

2.75

 

 

 

โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน)

84

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

84

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

84

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

84

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(คู่ขนาน)

70

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(คู่ขนาน)

70

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(คู่ขนาน)

70

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(คู่ขนาน)

70

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(คู่ขนาน)

70

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(คู่ขนาน)

70

2.50

 

 

 

คณะเภสัชศาสตร์

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

56

3.50

 

 

 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

210

2.25

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

140

2.25

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

84

2.25

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

63

2.25

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

63

2.25

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

84

2.25

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

42

2.25

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

84

2.25

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

84

2.25

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

84

2.25

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ(คู่ขนาน)

42

2.50

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

28

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

42

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

42

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

28

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

28

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

28

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

42

2.25

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

42

2.50

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

42

2.50

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

42

2.50

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

42

2.50

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

70

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

42

2.25

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบําบัด

42

2.25

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

28

2.25

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

28

2.25

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

35

2.25

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

28

2.25

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

70

2.25

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(คู่ขนาน)

28

2.50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(คู่ขนาน)

28

2.50

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

56

2.70

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

28

3.00

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

28

2.50

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล

28

2.50

 

 

 

คณะสหเวชศาสตร์

 

 

หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต

18

3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

18

3.00

 

 

 

วิทยาลัยการศึกษา

 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(คู่ขนาน)

84

2.50

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(คู่ขนาน)

42

2.50

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(คู่ขนาน)

63

2.50

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา(คู่ขนาน)

21

2.50

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(คู่ขนาน)

42

2.50

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(คู่ขนาน)

126

2.50

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา(ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(คู่ขนาน)

126

2.50

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

42

2.25

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

42

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ตรีควบโท)

7

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ตรีควบโท)

7

2.50

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ตรีควบโท)

7

2.50

 

วันรับสมัคร

6 ตุลาคม 57 - 20 ตุลาคม 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
- เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดของแต่ละคณะ/สาขาวิชา

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
- ผลการเรียน GPAX 4 ภาคการศึกษา
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ผ่านธนาคารที่กำหนด
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

**ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ

กำหนดการ

รับสมัคร

6 - 20 ต.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

17 พ.ย. 57

สอบสัมภาษณ์

22 พ.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

27 พ.ย. 57


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click