AMT News.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรดังนี้

1.โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดี

2.หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

3.โครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

4.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

5.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

6.โครงการคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ -ชนบท)

7.โครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

8.หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

11.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

        รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่  http://www.atc.chula.ac.th ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-4451-2  หรือ http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th

ที่มา
www.chula.ac.th