AMT News.

รับตรง 58 คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปี 2558
รับเฉพาะนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ในโครงการพิเศษ
ความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
ความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง

จำนวนรับ

โครงการ

จำนวนรับ

โครงการรับนักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม

15

โครงการรับนักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ

10

โครงการรับนักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง

6

 

 

วันรับสมัคร

19 สิงหาคม 57 - 11 ตุลาคม 57

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการที่ 1 ความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
- เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
คุณสมบัติพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นอย่างน้อย เช่น มีความสามารถทางดนตรี ฟ้อนรำ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและเขียนอักษรเมือง เป็นต้น
- มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนา
- มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์

 

โครงการที่ 2 ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
- เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
คุณสมบัติพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ 
- มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ
- มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
- มีอุปนิสัยในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

 

โครงการที่ 3 ความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง
- เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
คุณสมบัติพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และ/หรือสากล
- มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
- มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำหรือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง
- มีอุปนิสัยในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ /แสดงความสามารถพิเศษ
สอบข้อเขียน 
วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะโครงการที่ 1) 
วิชาความสามารถทางศิลปะ (เฉพาะโครงการที่ 1) 
วิชาเทคนิคความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ (เฉพาะโครงการที่ 2)
วิชาความรู้ทั่วไปทางศิลปะการดนตรีและการแสดง (เฉพาะโครงการที่ 3)
- วิชาภาษาไทย 
- วิชาภาษาอังกฤษ

การสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
- โรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่
- งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์

ใบสมัครโครงการพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม ปี 2558

ใบสมัครโครงการพิเศษศิลปะการดนตรีและการแสดง ปี 2558

ใบสมัครโครงการพิเศษศิลปะการถ่ายภาพ ปี 2558

- ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ส่งถึง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กำหนดการ

รับสมัคร

19 ส.ค. - 11 ต.ค. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

31 ต.ค. 2557

สอบสัมภาษณ์

8 พ.ย. 2557

สอบข้อเขียน

9 พ.ย. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

8 ธ.ค. 2557


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click