AMT News.

กสพท.แจ้งผู้เข้าสอบตรวจสอบ-พิมพ์บัตรที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง

กสพท.ประกาศแจ้งนักเรียนที่สมัครสอบ ตรวจสอบที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง โดยกสพท.แจ้งในหน้าเว็บว่า... เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลสนามสอบในบางสนามสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบและพิมพ์บัตรที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ กสพท.ปีการศึกษา 2556 http://www9.si.mahidol.ac.th/2556apply/apply_step_7.asp