AMT News.

ระเบียบการ รับตรงโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

 

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 รวม 4,059 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

  

จำนวนที่รับ

          – จำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 4,059 ที่นั่ง ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ จำนวนที่นั่ง 2,029 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน อำเภอรอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24:76 (คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 487:1,542 ที่นั่ง) และจำนวน 2,030 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

          – สำหรับการสมัครสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 2 คณะ/สาขาวิชา ในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          – ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

 

ระเบียบการรับสมัคร

           -  ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

           -  ดาวน์โหลด ปฏิทินการคัดเลือก โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

           -  ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

           -  ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาล คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

           -  ดาวน์โหลด โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

           -  ดาวน์โหลด โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่