AMT News.

รับตรง 58 ระบบโควตา17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรงระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดคัดเลือก

          – รับสมัคร (สมัครออนไลน์) : วันที่ 1 สิงหาคม 2557 – วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น.

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 3 ตุลาคม 2557 3 สอบข้อเขียน วันที่ 18 ตุลาคม 2557

          - สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 ตุลาคม 2557

          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

          - ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา : วันที่ 3 – 14 พฤศจิกายน 2557

          - ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

          - รับ USERNAME และ PASSWORD เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 24 เมษายน วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

          - ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 28 เมษายน วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์) : วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

 

มฟล 1

มฟล 2

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

          – กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

 

คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชา

มฟล 3

 

มฟล 4

มฟล 5

 

รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

มฟล 6

 

มฟล 7

 

 

- ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
 

           - Website : ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่