AMT News.

โครงการรับตรงนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาสรับสมัครนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2557 สายการเรียนวิทยาสาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่เคยผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน.ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

2. GPAX ในชั้น ม.4 -ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. GPA  ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้นม.4 - ม. 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

จำนวนรับ

 - รับจำนวน 25 คน 

- โดยในจำนวนนั้นนักเรียน 5 คน จะได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษาละ 40,000 -. บาท ตลอด 4 ปีการศึกษา และไม่มีข้อผูกมัดใดๆหลังสำเร็จกรศึกษา 

 

สถานที่รับสมัคร 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน 31 สิงหาคม 57

 

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร       คลิ๊กที่นี่