AMT News.

อัพเดท!จำนวนรับรับตรง 58 คณะแพทย-ทันตฯ มข. MDX 44 ที่นั่ง, MD02 76 ที่นั่ง และ DTX 10 ที่นั่ง เริ่มสมัคร 23 ก.ค.

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ MDX ,MD02 และโครงการ DTX โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 กรกฎาคม 2557

 

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการ MDX – ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
  • รับทั่วประเทศ 44 คน
  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50

 

 

 

 • โครงการ MD02 – ผลิตแพทย์เพื่อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 คน
  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00

จำนวนรับ

 • รวม 90 คน

 

 

 • โครงการ DTX  - โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
 • รับทั่วประเทสจำนวน 10 คน
 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50

 

 

วิธีสมัคร

 • รับสมัครเข้าโครงการของคณะแพทยศาสตร์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่

http://home.kuu.ac.th/admismd