AMT News.

มหาวิทยาลัยนเรศวร  รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  โครงการระบบรับตรง (รอบ 2) ประจําปีการศึกษา 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี 
โครงการระบบรับตรง (รอบ 2) ประจําปีการศึกษา 2557 
รับสมัคร ตั้งแต่ 10 กค - 16 กค 2557
1. การขอรับใบสมัคร
    1.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission
    1.2 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS)
2 การรับสมัคร 
     สมัครด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS)
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2557
4 ส่งผลการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2557
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งสุดท้าย 21 กรกฎาคม 2557
6 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและแสดงคุณวุฒิ และ ผลคะแนนสอบ O-NET 22 กรกฎาคม 2557
7 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 13 สิงหาคม 2557 โครงการระบบรับตรง (รอบ 2) ปฏิทิน การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน        มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2557
 
ติดตามรายละเอียดได้ที่ 
http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_bachelor.html