AMT News.

เปิดใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจีนวิทยา มฟล. ปีการศึกษา 2557

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนและดำเนินการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนวิทยา สำนักวิชาจีนวิทยา ปีการศึกษา 2557

ชื่อหลักสูตร

          - ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนวิทยา

          - ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sinology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          - ภาษาไทย : ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนวิทยา) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (จีนวิทยา)

          - ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Sinology) ชื่อย่อ : B.A. (Sinology)

รูปแบบของหลักสูตร

          - เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

          - ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยสำหรับรายวิชาภาษาไทยและกฎหมาย

จุดเด่นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนวิทยา

          - หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศจีน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วรรณคดี ความสัมพันธ์กับประชาคมโลก เป็นต้น

        - หลักสูตรรับนักศึกษาที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Placement Test) โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60

             ดังนั้น นักศึกษาของหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความสามารถและทักษะทางภาษาจีนในระดับเหมาะสม ซึ่งจะอำนวยให้ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับจีนในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับจีนและสามารถประยุกต์ใช้คุณลักษณะดังกล่าวในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรการต่างประเทศ ครูอาจารย์วิชาภาษาจีน และวิชาเกี่ยวกับประเทศจีนเบื้องต้น นักวิจัยด้านจีนวิทยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนได้เป็นอย่างดี

          - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา

1 ปีการศึกษา การศึกษาในมหาวิทยาลัยจีนจะอำนวยให้สามารถเรียนรู้สภาพสังคมจีนจากประสบการณ์ตรง

จึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจีนวิทยาอย่างลึกซึ้ง

การรับเข้าศึกษา

          - รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          - จำนวนรับนักศึกษา จำนวน 35 คน

          - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          - บุคลากรการต่างประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

          - ครู อาจารย์วิชาภาษาจีนและวิชาเกี่ยวกับประเทศจีนเบื้องต้น

          - นักวิจัยด้านจีนวิทยา

          - ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน

          - ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน

 กำหนดการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ติดตามทาง www.mfu.ac.th หรือ www.admission@mfu.ac.th หรือ ติดต่อส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0-5391-6103-6 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป