AMT News.

มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวระดับนานาชาติ Stamford Passport To The World

มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด จัดโครงการ Stamford Passport To The World Competition
เป็นโครงการ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวระดับนานาชาติ ชิงเงินรางวัลกง่า 170,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาเรียนระดับปริญญาตรี
 
คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
 
-แต่ละสถานศึกษา สามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม แต่ละทีมมีจำนวนสมาชิก 2 คน
-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ
-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 – ม.6 หรือเทียบเท่า
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

หลักฐานการสมัคร
 
-ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย
-สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ทางโรงเรียนออกให้)

กติกาการแข่งขัน
 
-เนื้อหาในการแข่งขันต้องตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความรู้ทั่วไประดับนานาชาติ จำนวน 50 ข้อ โดยการถามและให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบภายในเวลาที่กำหนด
-ผู้เข้าแข่งขันต้องมาให้ทันเวลาเริ่มต้นการแข่งขัน มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์การแข่งขัน
-ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในระหว่างการ แข่งขัน

เกณฑ์การแข่งขัน
 
-ตัดสินจากจำนวนข้อที่ถูกต้อง โดยทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ทีมจาก(ศูนย์สอบ)ทั้งหมดจะเป็นผู้เข้ารอบไปสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
-ทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องเข้ารับการแข่งขันอีกครั้ง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
-ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันเด็ดขาด
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

กำหนดการและสถานที่ในการแข่งขัน
 
(รอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557)

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาคอีสาน จ.นครราชสีมา ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ภาคใต้ จ.สุราษฎ์ธานี ณ โรงเรียนสุราษฎ์ธานี

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพ

ภาคตะวันตก จ.เพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี

(รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพ
 
การประกาศผลการตัดสินและการรับรางวัล
คณะกรรมการจะทำการตัดสิน และประกาศผลการแข่งขัน ในวันที่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที 14 พฤศจิกายน 2557 พร้อมมอบรางวัลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทั้งหมด
 
รางวัล
 
เงินรางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาททุนการศึกษา 50% จำนวน3 ทุน พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 
เงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท ทุนการศึกษา 50% จำนวน 2 ทุนพร้อมโล่และเกียรติบัตร
 
เงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท ทุนการศึกษา 50% จำนวน 1ทุนพร้อมโล่และเกียรติบัตร
 
หมายเหตุ : โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กรุณาส่งแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 1458 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี 76120 โทร 032- 442322 โทรสาร 032-442324 ผู้ประสานงาน คุณชุลีพร

ข้อมูลเพิ่มเติม 
http://www.stamford.edu/NewsAndActivities/Detail/StamfordPassportCompatition2014